ECN Vademecum

ECN Vademecum

Europejskie Centrum Nauki Vademecum powstało 1-09-2016 roku. ECN Vademecum działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 Nr 256 z późniejszymi zmianami) oraz statutu. Organem prowadzącym ECN Vademecum, przy ul. Poznańskiej 1 w Nysie jest: Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe VADEMECUM, które jest jej założycielem i właścicielem.

ECN Vademecum prowadzi Szkołę Policealną dla osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, kształcącą w formie stacjonarnej i zaocznej, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiającą uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie oraz Liceum Ogólnokształcące dla osób dorosłych.

Celem Europejskiego Centrum Nauki „Vademecum” jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. W procesie kształcenia zawodowego podejmujemy działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Teoretyczna i praktyczna nauka jest wzbogacona dodatkowymi szkoleniami zakończonymi otrzymaniem certyfikatu, który otwiera przed Słuchaczami nowe możliwości na rynku pracy.

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Opolski Kurator Oświaty. Terenem działania Szkoły jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.