Regulamin konkursu ,,Wybierz zawód odpowiedni dla Ciebie”

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU

Z DNIA 05.07.2023r

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu na Facebooku(zwanego dalej “Konkursem”), jest Europejskie Centrum Nauki ,,Vademecum’’, z siedzibą na ul. Poznańskiej 1 w Nysie (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 7. Konkurs jest prowadzony na stronie Szkoła Policealna Vademecum ECN (zwanej dalej “Fanpage”).
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
 • 2. UCZESTNICY KONKURSU
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 3. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 5. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 6. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka;
 7. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności ECES Vademecum
 8. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 9. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
 10. Uczestnicy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na użycie wymyślonego przez nich hasła przez Europejskie Centrum Szkoleniowe ,,Vademecum”, jednocześnie zrzekają się praw autorskich do wymyślonego hasła na rzecz ECES Vademecum.
 • 3. NAGRODA
 1. W Konkursie przewidziano nagrodę – dla 3 osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
 2.  Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Szkoła Policealna Vademecum ECN. 
 1. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 2. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 • 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/vademecumszkolanysa/
 2. Terminy konkursów:

  7.07.2013 – 13.07.2023 Konkurs nr 1 – Technik usług Kosmetycznych

  14.07.2013 – 20.07.2023 Konkurs nr 2 –  Opiekun medyczny

  21.07.2013 – 27.07.2023 Konkurs nr 3  – Terapeuta zajęciowy

  28.07.2013 – 3.08.2023 Konkurs nr 4  – Technik Masażysta

  4.08.2013 – 10.08.2023 Konkurs nr 5 –  Technik Florysta

  11.08.2023 – 17.08.2023 Konkurs nr 6 – Higienistka Stomatologiczna

 • 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
 2. Wypełnienie formularza konkursowego poprawnymi danymi
 3. Wymyślenie hasła reklamowego w którym Uczestnik użyje nazwy szkoły ,,Vademecum’’ oraz powiązanie go z proponowanym przez ECN zawodem 
 4. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/vademecumszkolanysa/
 • 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
 4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 3 zwycięzców 
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody poprzez wiadomość mailową,  w dniu zakończenia konkursu.
  Zwycięzca zostanie wymieniony z nazwiska w poście na portalu Facebook na fanpagu Szkoła Policealna Vademecum  ECN.
 6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/vademecumszkolanysa/
 7. Nagroda musi zostać odebrana osobiście w siedzibie Organizatora konkursu – Nysa ul. Poznańska 1, w ciągu 2 tygodni od wygrania konkursu
 8. Brak możliwości odbioru osobistego nagrody, o którym mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 9. Przyznana w Konkursie nagroda możliwa będzie do odebrania od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.
  Siedziba Organizatora czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00
 10. Uczestnik zobowiązany jest do wcześniejszego umówienia się na odbiór nagrody.
 • 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
 4. a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 5. b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
 6. c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
 7. d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 8. e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
 • 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z polityką ECES ,,Vademecum’’. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia ogólnego w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia konkursu, a także mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę. Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom, które obsługują Administratora lub jego podwykonawcom. Dane będą przetwarzane przez czas ważności zgody lub do czasu ustania celu dla jakiego zostały zebrane. Przysługuje Panu/i prawo żądania dostępu do Pana/i danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w Polityce Prywatności.
 2. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 3. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
 • 9. PRAWA AUTORSKIE
 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
 2. a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
 3. b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
 • 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora 
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.07.2023 i obowiązuje do 31.08.2023
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.